المنت تانکری

توضیحات

این نوع المنت به صورت غوطه ور در مخازن برای جلوگیری از یخ زدن مایعات استفاده می شود.

کد محصولتوان – ولتاژطولقطر
RIH1502000W – 220V150mm8mm
RIH2002500W – 220V200mm8mm