المنت سماوری

توضیحات

این المنت ها در انواع سماور های برقی و  در تماس با آب استفاده میشوند. 

المنت سماور صنعتی

کد محصولتوان – ولتاژطولقطر
SMH602000W – 220V60cm8mm
SMH702000W – 220V70cm8mm
SMH802000W – 220V80cm8mm

المنت سماور پلانی

کد محصولتوان – ولتاژقطر
SP20002000W – 220V / 110V6.5mm
SP10001000W – 220V / 110V6.5mm