المنت صاف

توضیحات

المنت های میله ایی همه کاره ترین و مناسب ترین راه حل گرمایش صنعتی برای مصارف مختلف هستند. و به عنوان پایه و اساس تمام المنت های گرمایشی مدنظر قرار میگیرند.

 این المنت ها تقریباً به هر شکل یا اندازه ای قابل ساخت هستند و بسته به درجه بندی، غلاف و شکل آنها در انواع صنایع برای گرم کردن مایعات، گازها و جامدات تا 550 درجه سانتی گراد استفاده می شود.

این المنت ها در قطرهای مختلفی با توجه به مصرف و وات بر سانتی متر مربع مورد نظر برای بهترین عملکرد و عمر طولانی قابل ساخت است.پایه های

3+ترمینال استاندارد و سفارشی امکان نصب و نگهداری آسان را فراهم می کند. مبنا حرارت آسیا از اکسید منیزیم با کیفیت بالا استفاده می کند تا انتقال حرارت کارآمدی از سیم پیچ مقاومتی به محیط گرمایش هوا، مایع یا جامد را امکان پذیر کند.

کد محصولتوان – ولتاژطولقطر
TH 30300300W – 220V30cm8mm
TH 30500500W – 220V30cm8mm
TH 40300300W – 220V40cm8mm
TH 40500500W – 220V40cm8mm
TH 50500500W – 220V50cm8mm
TH 50750750W – 220V50cm8mm
TH 60500500W – 220V60cm8mm
TH 60750750W – 220V60cm8mm
TH 6010001000W – 220V60cm8mm
TH 6015001500W – 220V60cm8mm
TH 6020002000W – 220V60cm8mm
TH 7010001000W – 220V70cm8mm
TH 7015001500W – 220V70cm8mm
TH 7020002000W – 220V70cm8mm
TH 7510001000W – 220V75cm8mm
TH 7515001500W – 220V75cm8mm
TH 7520002000W – 220V75cm8mm
TH 8010001000W – 220V80cm8mm
TH 8015001500W – 220V80cm8mm
TH 8020002000W – 220V80cm8mm
TH 9010001000W – 220V90cm8mm
TH 9015001500W – 220V90cm8mm
TH 9020002000W – 220V90cm8mm
TH 10010001000W – 220V100cm8mm
TH 10015001500W – 220V100cm8mm
TH 10020002000W – 220V100cm8mm
TH 10025002500W – 220V100cm8mm
TH 10030003000W – 220V100cm8mm
TH 11015001500W – 220V110cm8mm
TH 11020002000W – 220V110cm8mm
TH 12015001500W – 220V120cm8mm
TH 12020002000W – 220V120cm8mm
TH 13015001500W – 220V130cm8mm
TH 13020002000W – 220V130cm8mm
TH 14015001500W – 220V140cm8mm
TH 14020002000W – 220V140cm8mm
TH 15010001000W – 220V150cm8mm
TH 15015001500W – 220V150cm8mm
TH 15020002000W – 220V150cm8mm
TH 15025002500W – 220V150cm8mm
TH 15030003000W – 220V150cm8mm
TH 16020002000W – 220V160cm8mm
TH 17010001000W – 220V170cm8mm
TH 17020002000W – 220V170cm8mm
TH 18020002000W – 220V180cm8mm
TH 19020002000W – 220V190cm8mm
TH 20015001500W – 220V200cm8mm
TH 20020002000W – 220V200cm8mm
TH 20025002500W – 220V200cm8mm
TH 20030003000W – 220V200cm8mm