المنت پره ای

توضیحات

المنت پره ایی بعلت وجود پولک های پره ایی دارای سطح انتقال حرارت بالا میباشد و کاربرد آن  در دستگاه های خشک کن و شیرینک پک است.

این المنت ها در طول ها، وات ها و ولت های متفاوت قابل تولید است.

کد محصولتوان – ولتاژطولقطر 
PIH3010001000W – 220V30cm8mm
PIH3015001500W – 220V30cm 8mm
PIH4010001000W – 220V40cm 8mm
PIH4015001500W – 220V40cm 8mm
PIH5010001000W – 220V50cm 8mm
PIH5015001500W – 220V50cm 8mm
PIH5020002000W – 220V50cm8mm
PIH6015001500W – 220V60cm8mm
PIH6020002000W – 220V60cm8mm